Actualitat

Principals novetats de la campanya Patrimoni 2021

16 / 04 / 2022 | Actualitat

Enguany es manté l’obligació de presentar l’Impost sobre el Patrimoni en el mateix termini que la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, és a dir, entre 6  d’abril i 30 de juny de 2022 (ambdós inclosos). Aquest s’haurà de presentar si:

  • Import del patrimoni net superior a 500.000€ a Catalunya: Amb caràcter general, l’import mínim exempt és de 700.000 euros, no obstant, els subjectes passius residents a Catalunya, hauran de presentar l’Impost si el valor del seu patrimoni net supera els 500.000 euros..
  • Valor de béns o drets superior a 2.000.000€:  tot i no superar els 500.000 euros, s’ha de presentar si el valor dels seus béns o drets és superior a 2.000.000€. Es consideraran tots els béns i drets, sense tenir en compte les càrregues o gravàmens que disminueixin el seu valor, o els deutes o obligacions personals de les que hagi de respondre el subjecte.

Cal tenir en compte, l’exempció de l’habitatge habitual del contribuent que el contribuent ostenta sobre el seu habitatge habitual, amb un import màxim de 300.000 euros. Els contribuents que siguin titulars de drets que no donin llocs a l’ús i gaudi de l’habitatge habitual, no podran aplicar l’exempció de l’habitatge habitual.  

PRINCIPALS NOVETATS

CRIPTOMONEDES

En les novetats del model de declaració de l’Impost sobre el Patrimoni, s’introdueix un apartat per a identificar els saldos de monedes virtuals, que fins ara havien d’incloure’s en l’apartat genèric de «Altres béns i drets de contingut econòmic».

GRAVAMEN DE LA BASE LIQUIDABLE

Es produeix un increment en l’Impost sobre el Patrimoni de l’1% per a patrimonis superiors a 10 milions d’euros, per la qual cosa passa del 2,5% a una mena del 3,5%.

INCREMENT DE LA INFORMACIÓ

  • Immobles: detallar la informació de la situació.
  • Valors i fons d’inversió: identificar correctament l’entitat emissora d’aquests valors, per la qual cosa haurà de consignar-se el Número d’Identificació Fiscal (NIF).
  • Assegurances de vida i rentes temporals: s’haurà d’informar el mètode del valor utilitzat pel càlcul.
  • Apartat de deutes: detall del NIF de les persones creditora.

MÉS INFORMACIÓ

Envia'ns un missatge