Actualitat

Principals novetats de la nova Reforma Laboral

5 / 01 / 2022 | Actualitat

En data 30 de desembre s’ha publicat el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball, que entra en vigor dia 31 de desembre del 2021, amb algunes excepcions. Las principals claus de la reforma laboral són les següents:

CONTRACTES

 • Prevaldrà la contractació indefinida (els contractes es presumeixen concertats per temps indefinit) i es redueixen les modalitats de contractació.
 • Es posa fi al contracte per obra i servei determinat.
 • S’estableixen límits als contractes temporals i s’endureixen les sancions per contractació temporal fraudulenta, que s’imposaran per cada empleat.

Les principals novetats són les següents:
Les modalitats pels contractes temporals seran per substitució d’un treballador o per circumstàncies de la producció, enteses com a un increment ocasional i imprevisible i oscil·lacions de l’activitat, incloent vacances anuals.

 1. CIRCUMSTÀNCIES DE LA PRODUCCIÓ: Límit de 6 mesos, amb possibilitat d’ampliar-los per conveni col·lectiu a un any. També, podran realitzar-se tasques ocasionals amb un màxim de 90 dies.​Les persones treballadores que en un període de 24 mesos haguessin estat contractades durant un termini superior a 18 mesos, amb o sense solució de continuïtat, per al mateix o diferent lloc de treball amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant dos o més contractes per circumstàncies de la producció, sigui directament o a través de ETT, adquiriran la condició de persones treballadores fixes.
 2. SUBSTITUCIÓ D’UN TREBALLADOR: Podran celebrar-se contractes de durada determinada per a la substitució d’una persona treballadora amb dret a reserva del lloc de treball, sempre que s’especifiqui en el contracte el nom de la persona substituïda i la causa de la substitució. La prestació dels serveis podrà iniciar-se abans que es produeixi l’absència de la persona substituïda, coincidint en el desenvolupament de les funcions el temps imprescindible per a garantir el desenvolupament adequat del lloc i com a màxim durant 15 dies.
 • Es fixa una cotització addicional en contractes de duració determinada.
 • També, es descriuen novetats en el següents tipus de contractes:
 1. Contracte Fixe discontinu: Es potencia aquesta figura front als temporals. Per treballs estacionals o de temporada.
 2. Contracte Formatiu:
 • Contracte formatiu en alternança: per a adquirir competència professional i ha de permetre el desenvolupament d’estudis. Podrà concertar-se qualsevol persona de qualsevol edat excepte en el cas del Catàleg de Qualificacions Professionals, amb límit de fins a 30 anys, i no podrà tenir una durada superior a dos anys. Els contractes hauran de ser mínim de tres mesos i màxim de dos anys.​ El temps de treball efectiu no podrà ser superior al 65% el primer any i 85% el segon any, sense poder realitzar hores extra ni complementàries (excepte les necessàries per a prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents), ni treball a torns o jornades nocturnes. No podran establir-se en aquests contractes períodes de prova. La retribució excepte previsió convencional no podrà ser inferior al 60% el primer any i del 75% el segon any a la prevista pel grup professional en el conveni col·lectiu. Mai serà menor al SMI proporcional al temps de treball efectiu.
 • Contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis: fins a 3 anys després d’adquirir el títol i 5 per a les persones amb discapacitat. Tindran entre sis mesos i un any de durada. Es podrà establir un mes de prova. Comptaran amb seguiment de tutoria i la retribució serà la pròpia del conveni per al lloc i no podrà ser inferior a la mínima establerta per al contracte de formació en alternança ni al SMI.

SUBCONTRATACIÓ

El conveni col·lectiu d’aplicació per a les empreses contractistes i subcontractistes serà el del sector de l’activitat desenvolupada en la contracta o subcontracta, amb independència del seu objecte social o forma jurídica, tret que existeixi un altre conveni sectorial aplicable.

No obstant això, quan l’empresa contractista o subcontractista compti amb un conveni propi, s’aplicarà aquest.

NEGOCIACIÓ I CONVENIS COL·LECTIUS

 • Els convenis col·lectius seguiran en vigor encara que acabi la seva vigència (es recupera la ultraactivitat).
 • El Conveni d’Empresa preval sobre el sectorial, excepte en matèria retributiva.

MECANISMES DE FLEXIBILITAT INTERNA

S’introdueixen mecanismes per a afavorir la flexibilitat interna de les empreses, amb l’objectiu de fomentar la continuïtat de les relacions laborals. S’ha revisat el model actual d’ERTO i aquestes són les principals novetats:​

ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) i els basats en una causa de força major temporal:

Principalment, s’introdueixen canvis per a facilitar la seva tramitació i reforç de la informació a la representació de les persones treballadores. Les principals característiques són les següents:

 1. La reducció de jornada serà entre un 10% i un 70%. Es prioritzarà l’adopció de mesures de reducció de jornada enfront a les de suspensió de contractes
 2. El període de consultes es redueix a set dies per a les empreses amb menys de 50 treballadors, prèvia constitució de la comissió representativa.
 3. En els ERTOS per força major s’afegeix com a causa l’impediment o limitació a l’activitat normal de l’empresa per decisions de l’autoritat governativa.
 4. S’incorpora la prohibició d’hores extra, externalitzacions d’activitat ni concertar-se noves contractacions, tret que les persones en situació de suspensió o reducció no puguin per raons objectives i justificades desenvolupar les funcions encomanades a les persones de nova contractació o subcontractades, prèvia informació a la representació legal de les persones treballadores.
 5. La possibilitat d’afectar o desafectar treballadors en funció de l’activitat de l’empresa, incrementant la flexibilitat d’aquests instruments.
 6. La possibilitat d’obtenir bonificacions en les cotitzacions socials i finançament si desenvolupen activitats formatives per als treballadors en ERTO i exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social.

Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització en l’ocupació:

Haurà de ser activat pel Consell de Ministres. Les empreses una vegada activat el mecanisme podran sol·licitar a l’autoritat laboral la reducció de jornada o suspensió dels contractes de treball, mentre estigui activat el mecanisme, en qualsevol dels seus centres de treball. L’autoritat laboral haurà de dictar resolució. El silenci administratiu serà positiu.

Les empreses hauran de fer un període de consultes, així mateix, haurà d’haver-hi concurrència de causes per a poder acollir-se a aquest nou mecanisme. S’introdueix dues modalitats:

 • Cíclica: Aquest tipus s’aplica quan s’aprecia una caiguda transitòria o cíclica de la demanda de l’empresa. Afavoreix a l’adopció d’instruments addicionals d’estabilització, per a evitar acomiadaments. Les empreses podran suspendre a part dels seus treballadors durant un termini màxim d’un any en lloc d’acomiadar-los. Durant aquest període de suspensió, s’incentivarà la formació dels treballadors i s’estableixen exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social decreixents en el temps.
 • Sectorial: Aquest tipus s’aplica quan s’apreciïn canvis permanents que generin necessitats de requalificació de les persones treballadores. L’empresa pot activar aquest mecanisme durant un termini màxim d’un any, amb la possibilitat de dues pròrrogues de sis mesos cadascuna, i facilitar el pas dels seus treballadors a una altra empresa mitjançant la seva requalificació. A més, l’empresa de destí accedirà a una bonificació del 50% durant sis mesos.

Per a més informació GROS MONSERRRAT ETL – 93 877 24 13 – 93 522 00 60

Envia'ns un missatge