Actualitat

Principals novetats de la Reforma del Sistema de Pensions 2023

30 / 03 / 2023 | Actualitat

El govern publica la nova reforma de les pensions que completa la publicada l’any 2021. Busca reforçar la sostenibilitat del sistema durant les pròximes dècades, reforçant els ingressos, en contrast amb reformes anteriors basades en retallades. També, dissenya un model més just per a les persones que han tingut una carrera professional no lineal.

Les novetats més destacades són les següents:

Nou sistema dual per a millorar la jubilació de persones amb períodes irregulars

S’aborda el problema al qual s’enfronten els qui accedeixen a la pensió de jubilació amb carreres de cotització irregulars marcades per la inestabilitat i la precarietat laboral, com les persones afectades per:

 • Llacunes de cotització vinculades a cura dels fills
 • Períodes marcats per la crisi econòmica i financera de la dècada passada.

Així doncs, s’ha dissenyat el nou sistema dual que permetrà triar el període de còmput i millora de tractament de llacunes, sent la regla del càlcul per a la pensió com la més favorable entre els dos sistemes següents:

 • Prenent amb referència els últims 25 anys cotitzats.
 • Prenent com a referència 29 anys, dels quals es podran excloure els dos pitjors de cotització (vint-i-quatre mensualitats de cotització). Aquesta opció s’introduirà de manera progressiva, des de 2027 a 2038.

La norma revisa la regla relativa al període de còmput per al càlcul de la pensió a aquelles dones amb amplis períodes de llacunes de cotització vinculades a cura dels fills.

Nou marc de revaloració de les pensions mínimes

Es pujarà la pensió mínima de jubilació per a majors de 65 anys amb cònjuge a càrrecs. Des de l’any 2027, la quantia mínima de la pensió de jubilació contributiva, una vegada revaloritzada, per a les persones que compleixin tals característiques, no podrà ser inferior al llindar de la pobresa calculat per a una llar composta per dos adults.

Reforç del mecanisme d’equitat intergeneracional

Amb la finalitat de garantir l’equilibri financer futur entre la població ocupada i la població pensionista i del nivell de despesa agregada, s’estableix un nou mecanisme per a la preservació de l’equitat intergeneracional. S’ajusta el disseny original recollit en la Llei 21/2021, de 28 de desembre. S’incrementa la cotització actual del 0,6%, segons la següent escala:

 • 2023: 0,60 punts percentuals, dels quals el 0,50 correspondrà a l’empresa i el 0,10 al treballador.
 • 2024: 0,70 punts percentuals, dels quals el 0,58 correspondrà a l’empresa i el 0,12 al treballador.
 • 2025: 0,80 punts percentuals, dels quals el 0,67 correspondrà a l’empresa i el 0,13 al treballador.
 • 2026: 0,90 punts percentuals, dels quals el 0,75 correspondrà a l’empresa i el 0,15 al treballador.
 • 2027: 1 punt percentual, del qual el 0,83 correspondrà a l’empresa i el 0,17 al treballador.
 • 2028: 1,10 punts percentuals, dels quals el 0,92 correspondrà a l’empresa i el 0,18 al treballador.
 • 2029: 1,2 punts percentuals, dels quals el 1,00 correspondrà a l’empresa i el 0,2 al treballador.
 • 2030 fins a 2050 es mantindrà el mateix percentatge del 1,2, amb igual distribució entre empresari i treballador.

Cotització addicional de solidaritat

S’introdueix una cotització addicional de solidaritat per als sous més alts. Els treballadors per compte aliè afectats hauran de ser superar les bases màximes de cotització. Concretament, la quota de solidaritat serà el resultat d’aplicar:

 • Un tipus del 5,5% a la part de retribució compresa entre la base màxima de cotització i la quantitat superior a la referida base màxima en un 10%
 • Un tipus del 6% a la part de retribució compresa entre el 10% superior a la base màxima de cotització i el 50% 
 • Un tipus del 7% a la part de retribució que superi l’anterior percentatge.

La cotització addicional de solidaritat entra en vigor l’1 de gener de 2025 i s’incrementarà des de l’any 2025 fins a l’any 2045, any en què aconseguirà el tipus definitiu.

Bases màximes de cotització

El topall màxim establert per a les bases de cotització de la Seguretat Social de cadascun dels seus règims s’actualitzarà anualment en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat en un percentatge igual al que s’estableixi per a la revaloració de les pensions contributives.

Mesures per a reduir la bretxa de gènere

A part del nou sistema dual, que busca reduir la bretxa de gènere en millorar el tractament dels períodes sense cotitzar per cures de les dones, es preveu un increment del complement per bretxa de gènere.

L’import del complement de bretxa de gènere s’incrementa un 10% sobre la revaloració prevista en el bienni 2024-2025, que es distribuirà entre tots dos exercicis segons determinin les respectives lleis de pressupostos generals de l’Estat.

Sistema de Seguretat Social dels alumnes que realitzin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques

Els alumnes que realitzin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes en programes de formació seran incorporats al sistema de Seguretat Social. Es regula la cotització d’aquests estudiants, que estarà bonificada al 95% a les quotes per contingències comunes sense que els sigui aplicable altres beneficis en la cotització diferents a aquesta reducció.

Aquesta mesura entrarà en vigor a partir de l’1 d’octubre.

En cas de qualsevol dubte o per a rebre més informació sobre la nova normativa no dubtin a posar-se en contacte amb el nostre despatx a través del telèfon General de ADBISIO 93.877.24.13

Envia'ns un missatge