Actualitat

CIRCULAR 23-2020_ DECLARACIÓ INFORMATIVA D’OPERACIONS VINCULADES I D’OPERACIONS I SITUACIONS RELACIONADES AMB PARADISOS FISCALS (MODEL 232)

13 / 11 / 2020 | Actualitat

DESCARREGAR

Els recordem que el pròxim 30 de novembre de 2020 finalitza el termini de presentació del Model 232 corresponent a l’any 2019 per aquelles entitats en les quals l’exercici social coincideix amb l’any natural. A través d’aquest Model s’informa de les Operacions Vinculades i de les Situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.

El termini de presentació del Model 232 pot variar en cada cas, doncs la data de la seva presentació depèn de si el període impositiu de l’entitat coincideix, o no, amb l’any natural:

 • Si coincideix amb l’any natural: el termini finalitza el 30 de novembre de 2020.
 • Si no coincideix amb l’any natural: el termini finalitza el mes següent als deu mesos posteriors al final del període impositiu.

 QUI ESTÀ OBLIGAT A PRESENTAR EL MODEL 232?

Hauran de presentar el Model 232 2019 els següents subjectes passius, que compleixin amb els límits i condicions detallats en el quadre:

 • Contribuents de l’Impost sobre Societats.
 • Contribuents de l’Impost sobre la Renta de No residents que actuïn mitjançant establiment permanent.
 • Entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol i que realitzin operacions amb persones o entitats vinculades.

 

Conjunt d’operacions realitzades en el període impositiu
Conjunt d’operacions del mateix tipus i mètode de valoració si > 50% xifra de negocis de l’entitat
> 100.000 € en operacions específiques del mateix tipus
 
Operacions realitzades en el període impositiu amb la mateixa persona o entitat
> 250.000 € en operacions per entitat vinculada (no operacions específiques)
 
Aplicació de la reducció de rendes procedents de determinats actius intangibles a l’Impost sobre Societats
Obligats a presentar el Model els contribuents que apliquin la reducció prevista a l’article 23 LIS
 
Operacions en paradisos fiscals
Contribuents que realitzin operacions o tinguin valors en paradisos fiscals, independentment de l’import

Quan parlem d’operacions específiques ens referim a:

 1. Operacions amb persones físiques que tributen en estimació objectiva en les quals la participació individual, o conjuntament amb els seus familiars, sigui superior o igual al 25% del capital o dels fons propis.
 2. Transmissió de negocis, valors o participacions en els fons propis d’entitats no admesos a negociació o admesos en paradisos fiscals.
 3. Transmissió d’immobles i operacions sobre intangibles.

EXCLUSIÓ DE PRESENTACIÓ DEL MODEL 232: Les següents operacions queden excloses de l’obligació de presentar el Model 232:

 • Grup fiscal (independentment del volum d’operacions)
 • Agrupacions d’Interès Econòmic (AIES)
 • Unions Temporals d’Empreses (UTE), excepte les UTE’s o altres formes anàlogues de col·laboració que s’acollin a l’exempció de les rendes obtingudes a l’estranger a través de l’establiment permanent.
 • Operacions realitzades en l’àmbit d’ofertes públiques de venda o d’ofertes públiques d’adquisició de valors.

QUÈ SÓN LES OPERACIONS VINCULADES?

Els supòsits d’operacions vinculades són els següents:

 • Una entitat i els seus socis o partícips.
 • Una entitat i els seus consellers o administradors (per la retribució de caràcter laboral)
 • Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentesc (en línia directa o col·lateral), per consanguinitat o afinitat fins el tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors.
 • Dos entitats que pertanyin a un grup.
 • Una entitat i els consellers o administradors d’una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.
 • Una entitat i una altra entitat participada per la primera indirectament en, almenys, el 25 per cent del capital social o dels fons propis.
 • Dues entitats en les quals els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges, o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau, participin, directament o indirectament en, almenys, el 25 per cent del capital social o dels fons propis.
 • Una entitat resident en territori espanyol i els seus establiments permanents a l’estranger.

En els supòsits en els quals la vinculació es defineixi en funció de la relació dels socis o partícips amb l’entitat, la participació haurà de ser igual o superior al 25%. La menció als administradors inclourà als de dret i als de fet.

CONTINGUT DE LES OPERACIONS:

S’hauran de consignar, separadament, les diferents operacions d’ingrés o de pagament, sense efectuar compensacions entre elles. Per a cadascuna d’aquestes operacions, seran necessari consignar la següent informació:

 • El NIF de la persona o entitat vinculada.
 • La condició de persona física o jurídica o una altra de la persona o entitat vinculada.
 • Els cognoms i nom o la raó social de la persona o entitat vinculada.
 • El tipus de vinculació (d’entre els supòsits previstos en la Llei de l’Impost sobre Societats).
 • El codi de província (quan la persona o entitat vinculada sigui resident en territori espanyol) i el país de residència de la persona o entitat vinculada.
 • El tipus d’operació.
 • Si és operació d’ingrés o pagament.
 • El mètode de valoració utilitzat.
 • L’import de l’operació (sense IVA).

Confiem que la informació continguda en aquesta circular hagi estat del seu interès. Per a qualsevol dubte o comentari al respecte, no dubti en contactar amb nosaltres al 93.877.24.13.

Envia'ns un missatge