Actualitat

Obligacions fiscals de novembre 2021

10 / 11 / 2021 | Actualitat

1) IMPOST SOBRE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA (MODEL 583)

Els hi recordem que el pròxim dia 22 de novembre de 2021 finalitza el termini de presentació del pagament fraccionat corresponent al tercer trimestre de l’Impost sobre el Valor de la Producció d’Energia Elèctrica (IVPEE), el qual s’efectua mitjançant la presentació del Model 583.

Per altra banda, el termini de presentació del Model 583 corresponent a l’autoliquidació de l’exercici 2020 finalitza el pròxim dia 30 de novembre de 2021.

QUI ESTÁ OBLIGAT A PRESENTAR EL MODEL 583?

Són contribuents de l’impost les persones físiques i jurídiques que produeixin i incorporin al sistema elèctric energia elèctrica mesurada en barres de central. La producció en barres de central es correspon amb l’energia mesurada en bornes d’alternador minorada en els consums auxiliars en generació i en pèrdues fins al punt de connexió de la xarxa.

Constitueix la base imposable d’impost, l’import total que correspongui de percebre al contribuent per la producció i incorporació al sistema elèctric d’energia elèctrica, mesurada en barres de central, per cada instal·lació, en el període impositiu.

PAGAMENTS FRACCIONATS DEL MODEL 583

S’efectuaran entre els dies 1 i 20 dels mesos de maig, setembre, novembre i febrer de l’any següent. Els contribuents que realitzin el fet imposable deuran efectuar un pagament fraccionat que correspondrà, respectivament, al període dels 3, 6, 9 o 12 mesos de cada any natural.

Els pagaments fraccionats es calcularan de funció del valor de la producció d’energia elèctrica en barres de central realitzada des de l’inici del període impositiu fins a la finalització fins a la finalització dels tres, sis, nou o dotze mesos a que es refereix el paràgraf anterior, aplicant-se el tipus impositiu corresponent i deduint l’import dels pagaments fraccionats realitzats prèviament.

Quan el valor de la producció d’energia elèctrica d’un contribuent, incloses totes les seves instal·lacions, no hagués superat els 500.000 euros en l’any natural anterior, aquest estarà obligat a efectuar exclusivament el pagament fraccionat corresponent al període dels nou primers mesos del període impositiu en curs, que deurà tenir lloc entre els dies 1 i 20 del mes de novembre.

NOVETAT: Amb la finalitat de mitigar l’impacte en l’escalada de preus als mercats minoristes d’electricitat, s’han acordat mesures urgents mitjançant el RDL 12/2021, de 24 de juny, y RDL 17/2021, de 14 de setembre. Entre ells, s’inclou la suspensió temporal del IVPEE per al tercer trimestre, el qual suposa que les retribucions corresponents a l’electricitat incorporada al sistema durant el tercer i quart trimestre de 2021 queden exonerades del mencionat impost.

2) DECLARACIÓ INFORMATIVA D’OPERACIONS VINCULADES I OPERACIONS I SITUACIONS RELACIONADES AMB PARADISOS FISCALS (MODEL 232)

Els recordem que el proper 30 de novembre de 2021 finalitza el termini de presentació del Model 232 corresponent a l’exercici 2020 per aquelles entitats en les que l’exercici social coincideix amb l’any natural. Mitjançant aquest Model s’informa de les operacions vinculades i de les situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals.

El termini de presentació del Model 232 pot variar en cada cas, donat que la data de presentació depèn de si el període impositiu de l’entitat coincideix, o no, amb l’any natural:

– Si coincideix amb l’any natural: el termini finalitza el 30 de novembre de 2021.
– Si no coincideix amb l’any natural: el termini finalitza el mes següent als deu mesos posteriors al final del període impositiu.

¿QUI ESTÀ OBLIGAT A PRESENTAR EL MODEL 232?

– Contribuents de l’Impost sobre Societats
– Contribuents de l’Impost sobre la Renda de no residents que actuïn mitjançant establiment permanent.
– Entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en el territori espanyol i que realitzin operacions amb persones o entitats vinculades.

Per a qualsevol dubte o consulta, no dubtin a posar-se en contacte amb nosaltres al telèfon 93 877 24 13.

Envia'ns un missatge