Actualitat

Increment de la deducció per donatius a partir de l’1 de gener de 2024

6 / 02 / 2024 | Actualitat

Al BOE del dia 20 de desembre, s’ha provat el Reial decret llei 6/2023, de 19 de desembre (RDL 6/2023), que amb efectes des de l’1 de gener de 2024, modifica la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, amb l’objectiu principal de millorar els incentius fiscals al mecenatge, tant si és efectuat per persones físiques, com per persones jurídiques o per no residents.

Entre les principals novetats podem destacar:

1. Deduccions en la quota

IRPF

  • El percentatge de deducció del 80% de la quota de l’IRPF s’aplicarà sobre els 250 primers euros de donatius, donacions o conjunt d’aportacions amb dret a deducció (abans 150 euros). A la base de deducció que excedeixi de 250 euros se li aplicarà un percentatge de deducció del 40% (abans 35%).
  • Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin fet donatius, donacions o aportacions a favor d’una mateixa entitat, sent l’import del donatiu, donació o aportació d’aquest exercici i el del període impositiu anterior, igual o superior, en cadascun d’ells, al de l’exercici immediat anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció en favor d’aquesta mateixa entitat que excedeixi de 250 €, serà el 45% (abans 40%).

Impost sobre societats

  • S’incrementa del 35 al 40% el percentatge de deducció de la quota íntegra sobre la base de deducció per donatius, donacions i aportacions amb dret a deducció.
  • Aquest percentatge podrà ser del 50% (abans 40%) si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin fet donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció en favor d’una mateixa entitat, sent l’import del donatiu d’aquest període impositiu i el del període impositiu anterior, per import igual o superior, en cadascun d’ells, al del període impositiu immediat anterior.
  • La base d’aquesta deducció no podrà excedir del 15 % de la base imposable del període impositiu (abans 10%). Les quantitats que excedeixin d’aquest límit es podran aplicar en els períodes impositius que concloguin en els deu anys immediats i successius.

Impost sobre la renda de no residents (IRNR)

  • Els contribuents de l’IRNR que operin en territori espanyol sense establiment permanent podran aplicar la deducció establerta en l’apartat 1 de l’article 19 de la Llei de l’IRNR en les declaracions que per aquest impost presentin per fets imposables esdevinguts en el termini d’un any des de la data del donatiu, donació o aportació.
  • La base d’aquesta deducció no podrà excedir del 15 % (abans 10%) de la base imposable del conjunt de les declaracions presentades en aquest termini.

2. Entitats exemptes

S’amplia l’àmbit subjectiu de les entitats exemptes a aquelles que es dediquin a la defensa dels animals

Així mateix, s’especifica que no tindran la consideració de remuneració dels càrrecs, les assegurances de responsabilitat civil contractades per l’entitat sense fins lucratius en benefici dels patrons, representants estatutaris i membres de l’òrgan del govern, sempre que només cobreixin riscos derivats de l’acompliment de tals càrrecs en l’entitat.

3. Donatius, donacions i aportacions amb dret a deducció

S’inclou la cessió d’ús d’un bé moble o immoble per un temps determinat i sense contraprestació com a tipologia específica de donatiu que pot generar la deducció prevista en la Llei 49/2002.

Es precisa la valoració de la cessió d’ús de béns mobles o immobles, en la qual s’haurà de tenir en compte les despeses incorregudes pel cedent durant cada any de cessió, els quals haguessin estat fiscalment deduïbles en cas d’haver-se cedit l’ús de manera onerosa. Aquestes despeses hauran d’estar degudament comptabilitzades, quan s’hi estigui obligat. En cap cas formaran part de la base de la deducció, els interessos dels capitals aliens invertits en l’adquisició o millora del bé i altres despeses de finançament.

Es dona resposta a una sol·licitud reiterada, tant pel sector no lucratiu com pels donants, en el sentit de considerar que no es perd el caràcter irrevocable, pur i simple dels donatius, donacions i aportacions en aquells supòsits en els quals el donant pogués rebre una menció honorífica o un reconeixement reputacional, per la seva mera condició de donant, sempre que l’esment o reconeixement no tingui rellevància econòmica, de manera que no pugui ser considerada una contraprestació. Sense perjudici de l’anterior, es delimita l’import que pogués rebre el donant al 15 % del valor del donatiu, donació o aportació realitzada, i en qualsevol cas s’estableix un límit màxim de 25.000 euros, amb la finalitat d’evitar abusos i evitar que la donació pugui adquirir un caràcter onerós, no perseguit pel legislador.

4. Convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general

S’especifica que les rendes positives que, si és el cas, poguessin posar-se de manifest en ocasió de les ajudes econòmiques derivades dels convenis de col·laboració estaran exemptes dels impostos que gravin la renda del col·laborador.

5. Exempció en l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

La llei estableix que les entitats sense fins lucratius estan exemptes d’aquest impost quan tinguin l’obligació legal de satisfer-lo. En el supòsit de transmissions a títol onerós de terrenys o de constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini sobre terrenys, l’exempció està condicionada al fet que aquests compleixin els requisits establerts per a aplicar l’exempció en l’IBI. Ara es precisa que el compliment d’aquests requisits s’ha de produir en el moment de la meritació de l’IIVTNU i amb independència del destí al qual l’adquirent adscrigui els terrenys.

Envia'ns un missatge